در اسکن هسته ای کاهش خونرسانی به عضله قلب نشان داده می شود که اغلب ناشی از گرفتگی عرق خونرساننده به آن ناحیه می باشد. در این روش ماده رادیو ایزوتوپ به داخل خون تزریق شده و طی دو روز متوالی از قلب عکس گرفته شده و نتایج آن جهت وجود یا عدم وجود کانون های دچار کاهش خونرسانی توسط پزشک تفسیر می شود.

در این مرکز انواع مختلفی از اسکن ها از جمله موارد زیر قابل انجام است:

-اسکن قلب به روش SPECT و GATED

-اسکن استخوان تمام بدن

-اسکن پرفیوژن ریه

-اسکن کبد-طحال

-اسکن کلیه (EC, DTPA)

-اسکن کلیه (DMSA)

-اسکن کلیه با کاپتوپریل (RVH)

-اسکن کیسه صفرا و مجاری صفراوی

-اسکن کامل بدن با DMSA قلیایی

-اسکن پاراتیروئید

-اسکن تیروئید

-اسکن پرفیوژن ریه

-اسکن مجاری اشکی

-اسکن VCUG (DRNC)

-اسکن مغز

-اسکن دیورتیکول مکل

-اسکن کورتکس آدرنال

-اسکن گالیوم

اسکن قلب:

هدف از اسکن قلب تشخیص گرفتگی عروق قلب، تعیین میزان کارکرد قلب، تعیین بافت زنده قلب پس از سکته و غیره می باشد. اسکن قلب در دو مرحله استراحت و استرس قابل انجام است و پزشک متخصص هسته ای با مقایسه مراحل ارزیابی عملکرد عروق قلب را انجام خواهد داد. در این روش تشخیصی از اشعه گاما استفاده می شود. در اسکن هسته ای، مرحله استرس به دو روش صورت می پذیرد:

تست ورزش: افرادی که قادر به حرکت بر روی تردمیل هستند به مدت 6 تا 8 دقیقه روی تردمیل راه رفته و سپس ماده رادیواکتیو تزریق می شود.

استفاده از ری پریدامول: افرادی که فاقد توان جسمی بوده، مشکلات ارتوپدی دارند و قادر به راه رفتن روی تردمیل نیستند، از تزریق این ماده جهت ایجاد استرس روی قلب استفاده می کنند.

زمان مورد نیاز: میزان زمان جهت انجام در مرحله استراحت حدود 3 ساعت و در سطح استرس نیز همین ساعت است. چنانچه بیمار مایل باشد و یا پزشک لازم بداند هر دو مرحله استراحت و استرس در یک روز قابل انجام است.